Historie verzí
Úvodní stránka Historie verzí Fórum Zaslání dotazu Principy downloaderů Stáhnout aktuální verzi

Na této stránce jsou popsány starší verze aplikace. Aktuální verze je ke stažení tady.

Historie verzí

Verze 0.11.14.4 (18.3.2018)

 • Bugfixing

Verze 0.11.14.3 (11.3.2018)

 • Byl přidán nový konfigurační parametr AutoSave, který umožňuje průběžné ukládání informací o stahování (co už se stáhlo). V případě přerušení nebo pádu aplikace je pak možné pomocí parametru -l navázat na stahování. V parametru AutoSave udáváte jak často se tyto informace mají ukládat v minutách.
 • Byl přepracován způsob ukládání souborů. V tuto chvíli je možné vytvářet soubory v téměř neomezené hloubce adresářových struktur stažených z webových serverů
 • Byla upravena práce s konfiguračními parametry AllowedDomain a AllowedPort. Více je popsáno v konfiguračním souboru Web Downloaderu
 • Bugfixing

Verze 0.11.13.0 (3.2.2018)

 • Byla aktualizovaná podpora SSL protokolů
 • Bylo optimalizované chování aplikace po stisku kláves Ctrl+C. Struktura uložených souborů byla změněna. Před spuštěním aplikace s parametrem --load (-l) je prosím odstraňte.
 • Bugfixing

Verze 0.11.12.0 (21.1.2018)

 • Byla aktualizovaná podpora SSL protokolů. Je již podporován protokol TLSv1.2 při komunikaci se SSL servery.
 • Byla přidána podpora odkazů, které začínají dvěma lomítky
 • Do hlavičky okna, ve kterém běží WebDownloader, byla přidá informace o počtu stažených požadavků a za lomítkem počet požadavků čekající na zpracování
 • Byla opravena práce s velkými soubory
 • Byla zoptimalizovaná a opravena práce s FTP protokolem
 • Byl upravena výpis statistik po stahování. V URL je teď uveden port, pokud je nestandardní.
 • Bugfixing

Verze 0.11.11.2 (11.10.2015)

 • Byl přidán nový parametr MaxCookiesLength. Tímto je možné nastavit maximální délku cookie, který se posílá na server. Většina serverů by měla podporovat 4kB. Pokud je zapotřebí, je možné hodnotu navýšit, popřípadě snížit.
 • Byl přidán nový parametr IgnorePostParam. Tímto parametrem je možné nastavit jména atributů/proměných zasílaných metodou POST na server, které se budou ignorovat při kontrole, jestli už byla stránka stahována. Znamená to tedy, že pokud budou stránky stahovány s různými hodnotami tohoto parametru, stáhne se stránka pouze jednou.
 • Byla upravena a optimalizována práce se stahováním přes ftp protokol
 • Byla optimalizovaná práce s verzí protokolu HTTP/1.0
 • Bylo upraveno chování parametrů FormGetData a FormPostData. K definici jednotlivých proměnných je možné přidat klíčové slovo noreuse. V případě, že je toto klíčové slovo uvedeno, bude tato proměnná smazána, jakmile bude jednou použita. Pokud noreuse není uvedeno, proměnná se bude používat opakovaně. Toto je možné použít například v případě, kdy se na více stránkách používá stejnojmenná položka ve formulářích.
 • Byla upravena práce s formuláři. Od této verze jsou podporované i radio buttony.
 • Byla opravena práce se streamovanými videi
 • Bylo upraveno chování práce se soubory. V případě, že je konfigurační parametr FileResume nastaven na off, je nejdříve soubor smazán, pokud už existuje, a stáhne se nová verze.
 • Bugfixing

Verze 0.11.10.1 (30.6.2012)

 • V této verzi byla přidána podpora pro české znaky v názvech souborů. V předchozích verzích se soubory ukládany s názvy v kódované podobě a nebylo pak možné na ně odkazovat přímo ze stažených stránek. V této nové verzi se soubory ukládají "česky".
 • Je možné také nastavit kódování serveru pomocí parametru DefaultServerEncoding. Tímto je možné ovlivnit, v jakém kódování se budou zasílat požadavky na server a v jakém kódování aplikace očekává, že budou hlavičky odpovědí zasílány zpět. U nových serverů je to obvykle UTF-8, u starších to může být jiné.
 • Byla upravena a optimalizována práce s řetězci
 • Byla opravena práce s komprimovanou komunikací s serverem.
  • V předchozích verzích mohlo docházet k pádu aplikace v případě, že zasílaný soubor ze serveru přesáhl velikost 60kb v komprimované podobě. Tento problém je odstraněn.
  • V případě, že se soubor nestáhl celý, další navázání v přechozích verzích nebylo možné. Toto je nyní také vyřešeno.
 • Byla implementována podpora pojmenovávání souborů dle speciálních direktiv v http protokolu (Content-Disposition)
 • Byl přidán nový parametr v konfiguračním souboru ConfFileEncoding, pomocí kterého je možné specifikovat kódování v jakém je uložen konfigurační soubor
 • Byla přidána podpora detekce přetížení serveru. V takovém případě Web Downloader počká několik sekund před odesláním dalšího requestu. Délku čekání je možné konfigurovat parametrem ServerOverloadedTimeOut
 • Byla opravena práce s parametrem GetFile. Při zpracování url docházelo k chybnému ukládání názvů serverů a mohlo docházet k výpisu chybových hlášek. Tento problém je odstraněn.
 • Byla upravena funkce zprocesování css souborů
  • Byla přidána podpora kódování css souborů. Web Downloader tedy správně rozpozná kódování jmen odkazovaných souborů.
  • Byl opraven problém s úpravou jmen odkazovaných souborů.
 • Byla zoptimalizovaná fronta pro ukládání dalších stránek ke stažení.
 • Byl přidán parametr DefaultPageEncoding, který slouží k definici kódování stránek. Toto kódování se použije v případě, že server tuto informaci neposílá jako obsah hlaviček nebo stránek
 • Od této verze jsou opět různá postová data důvodem pro stahování jednoho souboru opakově (pro různá postová data)
 • Bugfixing

Verze 0.11.9.4 (3.12.2010)

 • V této verzi byla přidána možnost danymicky měnit počet vláken určených ke stahování souborů. Je k tomu určený parametr ThreadOnlineChanges. Pomocí kombinace kláves Alt + resp. Alt - je možné zvýšit resp. snížit počet těchto vláken.
 • Byla upravena práce s Proxy Servery:
  • V případě, že se připojíte k proxy serveru, který je aktuálně nastaven k odmítnutí všech připojení, je o tomto vypsána informace.
  • Bylo zlepšeno logování chyb při práci s proxy serverem. O standardních chybách při komunikaci budete informováni přímo na obrazovce.
  • V případě, že je v konfiguraci proxy zadán username a password, je vždy použita tato kombinace při komunikaci s proxy serverem. V přechozí verzi se Web Downloader nejdříve pokusil připojit bez zadaného username a passwordu.
 • Došlo k optimalizaci funkce na výpočet kontrolních součtů uvnitř aplikace, což vede ke zvýšení celkového výkonu aplikace.
 • Byla upravena práce s pamětí s frontou uložených stránek ke stažení.
 • Byla zoptimalizovaná práce s řetězci. Tato oprava byla optimalizační, vede ke zvýšení celkového výkonu aplikace.
 • Byla upravena práce s komprimovanou komunikací. Pokud by při komunikaci se serverem došlo k rozdělení souboru do menších částí mohlo dojít k uložení jen některé části v komprimovaném stavu.
 • Byla upravena http komunikace v případě posílání komunikace po částech (chuncks). V některým vyjímečných případech mohlo dojít k nestažení malé části stránky. Chyba hrozila především při komprimované komunikaci.
 • Bylo upraveno vkládání souborů do fronty ke stahování. V případě, že soubor byl pouze částečně stažen a parametr MakeWebBrowsable byl nastaven na off, nedošlo k stažení zbytku souboru.
 • Byla upravena logika pro počet pokusů ke stažení jednoho souboru. Pokud se v dalším pokusu o stažení dosáhne většího objemu stažených dat, nepočítá se tento pokus za neúspěšný a nesníží se tak counter.
 • Byla upravena práce s Thready. Byla vylepšena synchronizace mezi jednotlivými vlákny.

Verze 0.11.8.1 (30.3.2008)

 • Od této verze se používá bílá barva pro výpis všech standardních výstupů a červená barva pro chybové výstupy v konzoli.
 • Byly upraveny vstupní parametry Web Downloaderu při spuštení z příkazové řádky. Pokud nyní zadáte neznámý parametr do příkazové řádky, zpracování bude zastaveno s informací, kterému prvnímu parametru nerozumí. Navíc bude vypsán návod, ve kterém je vypsáno, které parametry je možné používat.
 • Byly přidány nové parametry FormGenerateVariants a FormVariantsNumber. První parametr slouží k povolení generování variant při zpracování html formulářů. V této verzi byla doplněna funkcionalita, které vygeneruje všechny varianty html formulářů. Varianty se v této verzi generují ze všech drop down menu, které jsou v jednom formuláři. V případě více formulářů v jednom html dokumentu se varianty generují pro jednotlivé formuláře samostatně. Při offline prohlížení stránek je možné pomocí nastavení drop down menu ve formuláři ovlivnit, na kterou stránku se bude pokračovat. Druhý parametr slouží k omezení počtu všech variant jednoho formuláře, které budou vygenerovány.
 • Byl přidaný nový parametr DoNotSaveFilesRun. Tímto parametrem je možné potlačit standardní chování Web Downloaderu pro stisku CTRL+C. V případě nastavení parametru na hodnotu on nebudou tyto soubory generovány.
 • Byl přidaný nový parametr IncludeConfigPart. Tímto parametrem je možné konfigurační soubor rozdělit do několika menších a podle potřeby je do sebe vkládat.
 • Bylo upraveno zpracování statistik. Do statistik po ukončení stahování byla přidána hodnota počtu uložených souborů.
 • Bylo upraveno zpracování html kódu:
  • V této verzi se striktněji dodržují hodnoty jednotlivých html elementů.
  • Skripty jsou nyní kompletně přeskakovány.
  • Byla upravena práce s pamětí při zpracování html kódu.
  • Byla upravena podpora html elementu base. V tuto chvíli je podpora kompletní. V předchozích verzích mohlo dojít až k pádu aplikace popřípadě byly špatně uvedeny relativní cesty mezi stránkami.
  • Bylo upraveno generování obsahu souborů pro přesměrování. V předchozích verzích mohlo dojít k nesprávnému nastavení relativních cest mezi stránkami.
 • Bylo upraveno zpracování stránek, které mají v url get (za otazníkem) nějakou hodnotu. V tuto chvíli se jednotlivé parametry této get hodnoty seřadí dle abecedy, aby se stahování těchto stránek neopakovalo.
 • Bylo upraveno stahování stránek při zapnutém parametru MakeWebBrowsable. Web Downloader se opakovaně doptá na server i v případě, že stránka se právě stahuje, ale ještě není kompletně stažená. Provádí se to proto, aby bylo možné identifikovat správnou koncovku souboru.
 • Bylo upraveno zpracování stahování souborů. V případě, že server neodpověděl dne standardního protokolu o velikosti staženého bloku, mohlo dojít k pádu aplikace. V tuto chvíli je tento problém odstraněn.
 • Byla upravena práce s pamětí, některé bloky se neuvolňovali. Tento problém je nyní odstraněn.
 • Byly upraveny interní struktury, ve kterých se udržují informace o stránkách ke stažení a o již stažených stránkách. V předchozích verzích mohl nastat problém v případě, že se kódy stránek téměř shodovali. Tento problém je odstraněn.
 • Bylo opraveno zasílání dat na server. V tuto chvíli se už na server neposílají postová data s metodou HEAD. Postová data od této verze už také neslouží k rozlišní unikátnosti stránky ke stažení. Tzn. že v stránka se stejnou url adresou, ale jinou postovou hodnotou, se na server pošle jen jednou pro zjištění korektní koncovky souboru v případě zapnutného parametru MakeWebBrowsable. Samotný obsah stránky se stále stahuje opakovaně pro stejnou url ale jiná postová data.
 • Maximální počet přesměrování jedné stránky bylo navýšeno na osm. V předchozích verzích byly nastaveny čtyři.
 • Byla přidána ikona k Web Downloaderu.

Verze 0.11.7.0 (28.10.2007)

 • Došlo k optimalizaci připojení k proxy serverům.
 • Došlo ke změně názvu parametru ProxyIP a ProxyAddress. Původní název parametru je stále podporován z důvodů zpětné kompatibility, do budoucna se ale počítá s jeho úplným zrušením.
 • Možné hodnoty parametru ProxyType byly rozšířeny o hodnotu auto. Tímto nastavením bude zajištěno, ze se vyzkouší postupně všechny ostatní možné hodnoty ProxyType. Po nalezení první úspěšné hodnoty bude tato konfigurace využita pro připojení k internetu. Je nutné upozornit, že při zkoušení různých nastavení proxy pomocí hodnoty auto může docházet k zobrazení chybových hlášek. Jakmile je nalezena úspěšná kombinace nastavení proxy, chyby se v dalším zpracování nijak neprojeví.
 • Při práci s generovanými regulárními výrazy (při nastavení parametru RegExp na on) je nyní možné využívat také odkazy na včerejší den. Byly zavedeny tyto parametry:
  • $yday - Výskyt tohoto řetězce je nahrazen číselným údajem včerejšího dne (Př. pro aktuální datum 5.6.2006 je to hodnota "4")
  • $0yday - Výskyt tohoto řetězce je nahrazen číselným údajem včerejšího dne doplněného o potřebné vedoucí nuly (Př. pro aktuální datum 5.6.2006 je to hodnota "04")
  • $ymonth - Výskyt tohoto řetězce je nahrazen číselným údajem měsíce pro včerejší den (Př. pro datum 5.6.2006 je to hodnota "6")
  • $0ymonth - Výskyt tohoto řetězce je nahrazen číselným údajem měsíce pro včerejší den doplněného o potřebné vedoucí nuly (Př. pro datum 5.6.2006 je to hodnota "06")
  • $ytextmonth - Výskyt tohoto řetězce je nahrazen textovým údajem měsíce pro včerejší den (Př. pro datum 5.6.2006 je to hodnota "Jun")
  • $yyear - Výskyt tohoto řetězce je nahrazen číselným údajem roku pro včerejší den (Př. pro datum 5.6.2006 je to hodnota "2006")
  • $yshortyear - Výskyt tohoto řetězce je nahrazen zkráceným číselným údajem roku pro včerejší den (Př. pro datum 5.6.2006 je to hodnota "06")
 • Byla optimalizována práce s vlákny. Při zastavení aplikace pomocí kombinace kláves CTRL+C mohlo docházet k tomu, že se některý aplikační thread korektně nezastavil. V tuto chvíli je tento problém odstraněn.

Verze 0.11.6.0 (08.09.2007)

 • Došlo k opravě chování aplikace při automatickém doplňování koncovek souborů (při použití parametru MakeWebBrowsable on. V předchozích verzích docházelo k tomu, že některé soubory nebyly korektně rozpoznány a byla tak u těchto souborů chybná koncovka (.html). V této verzi se již tato chyba nevyskytuje.
 • Zpravání HTML souborů bylo rozšířeno o podporu html tagu base.
 • Byl upraven způsob zasílání požadavků na webový server. V určitých případech, kdy požadavek na server přesahoval velikost 5kb, mohlo dojít k tomu, že aplikace upadla. V této verzi se už tento problém nevyskytuje.
 • Byla optimalizovaná práce s vícenásobným stahováním.

Verze 0.11.5.2 (10.06.2007 / 08.07.2007)

 • Byla přidána podpora protokolů mmst, mmsu a mmsh.
 • Byla upraveno stahování pomocí protokolu mms. V předchozích verzích mohlo dojít při odpojení od serveru v průběhu stahování k tomu, že uložený soubor nebylo možné přehrát. Tento problém byl odstraněn.
 • Při zpracování playlistu při stahování pomocí rodiny protokolů mms nebyly v uloženém souboru playlistu všechny adresy upraveny na jejich relativní ekvivalenty. V této verzi je tento problém odstraněn.
 • Byla upravena práce s vlákny. Pokud uživatel do konfiguračního souboru vložit více než devadesát souborů ke stažení, docházelo k problémům s pamětí. Tento problém byl odstraněn. (v 0.11.5.2 upraveno)
 • Bylo upraveno samostatné prohledávání webu pro url odkazy. V předchozích verzích v případě kombinace s parametrem MakeWebBrowsable docházelo k tomu, že nebylo možné projít celý web. Od této verze je tedy nastaveno, že v případě nastavení parametru Method na hodnotu Head, má parametr MakeWebBrowsable nastavenu hodnotu off. Dále také v určitých případech docházelo k tomu, že některý html soubor byl uložen. Od této verze již toto nenastává.

Verze 0.11.4.0 (05.05.2007)

 • Byl zoptimalizován způsob připojování na webový server. V případě neúspěšného připojení z důvodu vypršení časového limitu je připojení realizováno maximálně desetkrát
 • Byla zoptimalizována práce s pamětí u datových struktur určených k ukládání informací o stažených souborech i těch určených ke stahování
 • Bylo upraveno zpracování html entit v URL adresách. Při zpracování URL adresy se v části názvu stránky zpracovávají jen určité znaky. V části getového i postového parametru zůstalo zpracování nezměněno
 • Bylo upraveno zpracování při použití parametru MakeWebBrowsable. Při původním zpracování bylo první stažení v případě neúspěšného stažení znovu zařazeno do fronty ke stažení, což mohlo způsobit několikanásobné stažení stránky. V tuto chvíli se stránka bude stahovat jen jednou, resp. v případě neúspěšného stažení maximálně desetkrát

Verze 0.11.3.1 (31.03.2007)

 • Byla optimalizována HTTP a HTTPS komunikace s webovým serverem.
 • Byla upravena práce s pamětí při vícevláknovém stahování souborů.
 • Bylo opraveno ukládání metainformací o již stažených souborech. V předchozích verzích mohlo dojít při neúspěšném stažení souboru k nesprávnému uložení této informace a následně soubor již nemusel být korektně stažen. V extrémním případě mohlo dojít k pádu aplikace. Tento problém byl odstraněn.
 • Při stahování souborů přes protokol MMS již není po částečně neúspěšném pokusu (kdy dojde pouze k stažení části souboru) použita jiná metoda stahování. Soubor je nadále stahován stejným způsobem. Tento způsob stahování v předchozích verzích mohl způsobit, že po stažení části souboru byl takový soubor smazán a stahování začalo znovu.
 • Při zpracování souborů s mime type text/html bylo doplněno zpracování entitního parametru data.
 • Bylo upraveno generování souborů, které slouží k přesměrování na stránky, které na webovém serveru přímo neexistují a slouží pouze k přesměrování. V předchozích verzích se odkazazovaný soubor upravil na lokální ekvivalent i v případě, že se tento soubor neměl stahovat. Od této verze se tyto soubory odkazují korektně.
 • Od této verze je možné obsah staženého souboru porovnávat s regulárním výrazem u všech textových typů souborů pomocí parametru konfiguračního souboru CompareRegExp.

Verze 0.11.2.3 (25.02.2007)

 • Byl změněn způsob viditelnosti parametrů GetWeb, GetPage a GetFile. V tuto chvíli se soubory nebudou stahovat opakovaně při jejich násobném zadání do zmíněných parametrů. Navíc tím došlo k zásadní změně viditelnosti stažených dat - v případě, že se zalogujete pomocí jednoho GetPage na některém serveru, můžete např. pomocí GetWeb stáhnout některou jeho část.
 • Bylo upraveno zobrazování generovaných stránek podle regulárních výrazů
 • Bugfixing
  • Bylo opraveno generování souborů s informacemi o přesměrování. Změna portu způsobovala pád aplikace
  • Byla upravena podpora starších webových serverů. V tuto chvíli jsou stránky i z těchto serverů korektně stahovány.
  • Pokud při stahování stránek není některá část po opakovaných pokusech stažena korektně, jsou uloženy pouze ty části, které jsou korektně staženy až do první nekorektní části. V případě automatizovaného opakovaného stažení je proto soubor dále stahován od zmíněné první nevalidní části.

Verze 0.11.2.2 (14.02.2007)

 • Bugfixing

Verze 0.11.2.1 (09.02.2007)

 • Byla přidána podpora protokolu ftp. Při použití tohoto protokolu je možné využívat většinu parametrů přístupných v konfiguračním souboru pro omezení stahování. Parametry GetPage a GetFile se používají pouze pro stažení jednotlivých souborů popř. výpisů adresářů. GetWeb je ale možné použít pro stažení celého obsahu ftp serveru. Když omezíte např. hloubku pomocí parametru NbOfDirs, můžete stáhnou všechny soubory až do zadané hloubky. Definice ftp serverů je možné zadávat pomocí parametrů FTPServer, FTPUserName, FTPPassword.
 • Při stahování stránek přes ftp je možné pomocí parametru FTPSaveDirIndex zapnout nebo vypnout generování souboru s obsahem adresáře v podobě html souboru.
 • Pokud se při stahování stránek nepodaří daný soubor stáhnout, je ve výpisu oznečen příponou - ERROR - stranka nebyla stazena a ve statistikách je označen stejně.
 • Byly upravny statistiky. Nyní se ve statistikách stahovaný soubor vždy objeví pouze jednou, i když je stahován z libovolného důvodu opakovaně. V případě opakovaného stahování jsou ve statistikách zobrazeny poslední informace o stahované stránce. Zobrazované statistiky byly dále rozšířeny o znaky "(+)" u stránek, které byly stahovány s postovými daty.
 • Bylo opraveno navazování stahování po jeho přerušení pomocí protokolu http.
 • Při spuštění Web Downloaderu s parametrem -g jsou všechny následující parametry přeloženy do crc formy. Tato možnost je vhodná pro kontrolu query stringu části url adresy.
 • Byl přidán parametr VerboseOutput. Slouží k zapnutí informačních výpisů. V tuto chvíli vypisuje části, ve kterých se právě stahování nachází (generování reg. výrazů, stahování stránek a výpis statisik). Použítí tohoto parametru se bude dále rozšiřovat. Tento parametr z konfiguračního souboru je možné přetížit pomocí parametru -v z příkazové řádky.
 • Byly přidány parametry SavedUrlFileRun a ForSaveUrlFileRun. Slouží k definici souborů při ukočení Web Downloaderu pomocí kombinace kláves Ctrl+C a při spuštění s parametrem -l.
 • V případě, že konfigurační soubor neobsahuje povinné parametry, je Web Downloader ukončen s výpisem chybějího povinnného parametru.
 • Při zpracování konfiguračního souboru byl přidán znak tabelátoru jako bílý znak, je tedy na dále na začátku řádku ignorován.
 • Byla přidána podpora zpracování autentikace přímo přes url adresu. Přístup na server je tak tedy nyní možné zadat pomocí url adresy. Je to např.:
  http://user:pass@www.dummy.cz/pages/index.html

Verze 0.10.5.2 (21.12.2006)

 • Došlo k optimalizaci datových struktur, do kterých se ukládají data o již stažených stránkách a stránkách určených ke stažení
 • Bylo upraveno zpracování pdf souborů. V předchozích verzích docházelo ke nesprávné práci s pamětí, které mohlo vyústit až k pádu celé aplikace.
 • Pro komunikaci s proxy servery byl přidán ještě jeden typ proxy serverů. Tento typ umožňuje přímou komunikaci s proxy serverem bez předcházejícího připojení (metody CONNECT). Má název direct. Komunikace s proxy byla dále upravena tak, že při ukončení spojení ze strany proxy serveru, je nyní vždy vytvořeno nové spojení.
 • Byl upraven výpis statistik stahování. Byla doplněna informace o množství uložených dat. Informace jsou navíc nyní přepočítávány na vhodnější jednotky podle dosažených hodnot.
 • Byla upravena práce s cookies při jejich expiraci (již obsaženo ve verzi 0.10.4.6).
 • Byla změněna implicitní hodnota parametru OneFileMaxNrOfPieces na číslo 1.
 • V případě nastavení parametru AdjustHTML na off, je vždy explicitně nastaven parametr MakeWebBrowsable na off.
 • Došlo k významné změně možnosti nastavení s parametry omezující ukládané soubory. V předchozích verzích byly v případě nastavení parametru UrlRegExp ignorovány ostatní parametry pro omezení ukládání souborů (např. AddFileType, RemoveFileType a UrlNotRegExp). Od této verze je možné všechny tyto parametry zadávat společně a mezi jednotlivými nastaveními těchto parametrů platí logická spojka A. Tzn. že v případě, že jedna z podmínek neplatí, soubor nebude uložen. V případě, že jeden z těchto parametrů není zadán je implicitně kontrola tímto parametrem považována za úspěšnou.
 • Bylo zoptimalizováno a upraveno načítání uložených seancí pomocí parametru -l v příkazové řádce.
 • Při práci s streamovaným videem a audiem došlo k následujícím změnám:
  • Byl doplněn parametr MMSVideoSave. Tímto parametrem je možné nastavit, jaký datový stream ze serveru se bude ukládat. Jsou možná nastavení pro stahování všech streamů, pouze těch nejkvalitnějších a pouze audio streamů.
  • V případě, že je velikost souboru ke stažení větší než umožňuje parametr MaxDocSize, není tento soubor stahován. Velikost souboru je však vždy ze strany serveru udána v maximální velikosti (viz předchozí bod). V případě, že tedy tento soubor není stažen, doporučují navýšení tohoto limitu.
  • Do stažených playlistů je nyní také vkládán info proužek s jeho původní url adresou na základně nastavení parametru InfoSourcePage.

Verze 0.10.4.6 (13.12.2006)

 • Bugfixing

Verze 0.10.4.4 (11.12.2006)

 • Od této verze jsou také zpracovávány soubory typu pdf a také typu swf (flash). Stahovány byly i v předchozích verzích, ale nyní jsou v nich navíc vyhledávány další odkazy, které mohou být stahovány.
 • Je implementována možnost omezení maximální rychlosti stahování pomocí parametru MaxBandWidth.
 • V této verzi byla doplněna možnost nastavení hloubky stahování podle adresářové struktury na dalších doménách, které nejsou uvedeny v konfiguračním souboru. Toto nastavení se provádí pomocí parametru NbofOutDirs.
 • Byla upravena podpora starších webových serverů. V tuto chvíli jsou stránky i z těchto serverů korektně stahovány.
 • Byla upravena komunikace přes proxy servery pomocí protokolu HTTPS.
 • Byla opravena chyba při práci s cookies. Jednalo se o problém při vyexpirování cookie. V takovém případě nebyla cookie korektně odstraněna.
 • Bylo upraveno zpracování HTTP hlaviček. V případě, že server zašle chybné informace, web downloader je schopen je částečně interpretovat.
 • Bylo upraveno zpracování HTML formulářů. V případě, že formulář obsahoval větší počet parametrů, aplikace nemusela fungovat správně.
 • Pokud bylo stahování souborů nějak omezeno, obsah odkazovaných stránek, které neměly být staženy, obsahoval nesprávné hodnoty v url v části za otazníkem.

Verze 0.10.2.2 (25.11.2006)

 • Web downloader nyní podporuje stahování přes proxy servery. Podporuje následující typy:
  • Basic HTTP Autentikace - jedná se o zabezpečení pomocí standardního HTTP protokolu
  • Socks v5 - jedná se o zabezpečení pomocí protokolu sockects ve verzi 5
  • Socks v4 - jedná se o zabezpečení pomocí protokolu sockects ve verzi 4
 • Upravena správa paměti při neúspěšném stažení stránek
 • Upravena práce s protokolem HTTPS při neočekávaném odpojení od serveru

Verze 0.10.1.2 (05.11.2006)

 • Pro streamované audio a video byly provedeny následující úpravy:
  • V případě, že je multimediální soubor odkazován pro webovou stránku, je vygenerován jednoduchý playlist v html podobě.
  • Názvy stránky jsou na základě parametru MakeWebBrowsable doplněny odpovídající koncovkou dle možností webového serveru.
  • Multimediální soubory se již dají stahovat ve více vláknech podle nastavení v konfiguračním souboru v případě, že to server podporuje.
  • Při stahování živých (ne předem uložených) streamů (multimediálních souborů) je doba stahování stále neomezená. Je omezená maximální velikost jednoho takové soubor na 100MB. Stahování však pokračuje dále do dalších souborů. Jejich názvy jsou rozšířeny o úvodní číslovku, která určuje jejich pořadí ve stahování.
 • Opraveno odkazování stránek v lokálním úložišti v rámci odlišných serverů a protokolů.
 • Opravena kontrola parametrů Follow... Aplikace nyní při procházení stránek již nepokračuje mimo web přesně dle nastavených parametrů.

Verze 0.10.0.0 (08.10.2006)

 • Podpora streamování audia i videa (podporuje streamování přes http a základní podpora protokolu mms - adresy začínající mms://). Při použití protokolu mms (popř. streamovaného http) je možné soubory také navazovat. Toto navázání však není možné u živých (ne předem uložených) streamů. V této verzi není možné časově omezit délku stahování živých streamů. V případě přerušení stahování ze strany serveru popř. i uživatelem, je nutné stažený soubor přejmenovat, jinak bude smazán a nahrazen nově stahovaným souborem.
  Příklady použití jsou například:
  http://master.nacevi.cz/asx/ct24livewh.asx
  http://www.nova.cz/nova/videoarchive/playlist.wvx?41748

Verze 0.9.5.2 (24.09.2006)

 • Web downloader nyní umožňuje práci se soubory pomocí protokolu file://. Umožňuje tedy stahovat soubory z lokálních úložišť s tím, že je možné tímto způsobem například kontrolovat odkazy.
 • Upravena práce s komentáři.
 • Upravena práce s url adresami, které obsahují znak #.
 • Upraven výpis statistik. Je možné je ukládát do souboru.
 • Upravena synchronizace vláken.

Verze 0.9.4.0 (21.09.2006)

 • Přidání parametru MinDocSize. Parametr definuje minimální velikost stahovaného souboru v bytech.
 • Přidání parametru SaveStatsToFile. Parametr umožňuje uložit konečné statistiky stahování do souboru.
 • Upraveno omezení velikosti souboru při stahování. V tuto chvíli se stahování přeruší ve chvíli, kdy stažená data již přesáhnou definovanou mez.
 • Upravena práce s formuláři typu post.
 • Přidány nové parametry do URL maker. URL makra v tuto chvíli umožňují definovat hodnoty typu den ($day), měsíc ($month) ap.
 • Byla opravena funkčnost URL maker pro definice opakovaného stahování (definice pomocí znaků {}). V tuto chvíli se chovají korektně.

Verze 0.9.3.3 (17.09.2006)

 • Přidání parametru MakeWebBrowsable, který umožňuje upravit stažené soubory tak, aby byly vhodné pro prohlížení v lokálním úložišti bez nutnosti použití internetu. Provádí se to přidáváním potřebných koncovek k souborům
 • Bugfixing

Verze 0.9.0.0 (25.08.2006)

 • Podpora HTTP
 • Podpora HTTPS
 • Omezení stahování podle různých parametrů (doména, port, protokol, velikost stránky, typy souborů ap.)
 • Možnost stahování seznamů jednotlivých stránek. Tyto seznamy se dají generovat přímo v aplikaci pomocí jednoduchých regulárních výrazů.
  Např. www.webdownloader.cz/test[1-13].gif
  Tímto zadáním, pokud jednotlivé soubory budou existovat, bude staženo třináct souborů
 • Možnost kontroly hypertextových odkazů bez ukládání jednotlivých stránek a odkazovaných souborů
 • Stahování jednotlivých stránek se všemi navazujícími soubory nutnými pro zobrazení
 • Stahování celých webových prezentací
 • Stahování stránek, jejichž obsah vyhovuje regulárnímu výrazu
 • Stahování stránek, jejichž url (ne)vyhovuje regulárnímu výrazu
 • Omezení hloubky stahované adresářové struktury
 • Možnost stahování souboru z více mirrorů současně
 • Možnost zakládání stejné adresářové struktury jako je vytvořena ve zdrojovém webu
 • Možnost ukládání všech souborů z webu pouze do jednoho adresáře (bez vytváření struktury)
 • Možnost přístupu na zaheslované stránky pomocí HTTP Autentikace
 • Možnost ukládání původních neupravených souborů z webu. Soubory jsou jinak upravovány tak, aby odkazy ukazovaly na lokální úložiště. Odkazy, které nebudou stahovány (z důvodu definovaných omezení) budou zachovány na původní zdroj
 • Možnost stahování pouze změněných stránek na serveru. V případě, že stránka je již lokálně uložena, aplikace se pokusí stáhnout pouze změněnou verzi
 • Možnost stahování pouze definovaných částí souborů (vhodné pro velké soubory)
 • Možnost navazování nekompletně stažených souborů
 • Možnost definování vlastního referera
 • Aplikace podporuje komprese deflate a gzip při komunikaci s webovým serverem
 • Aplikace umožňuje paralelní zpracování jak jednotlivých souborů tak i částí souborů
 • Aplikace podporuje zpracování formulářů včetně vyplnění potřebných položek
 • Uživatel může stahování přerušit a později navázat
 • Podpora CSS
 • Podpora Cookies
 • Detailní info je uvedeno v konfiguračním souboru v balíku aplikace
 • První veřejná verze

V případě problémů nebo dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese info@webdownloader.cz.